ദമ്പതികളുടെ പരസ്പര ഇഷ്ടം. ഖലീൽശംറാസ്

ഒരിക്കലും
ദമ്പതികളുടെ പരസ്പര ഇഷ്ടം
അളക്കേണ്ടത്
അവർ തമ്മിലുള്ള
പരസ്പര ഇഷ്ടം നോക്കിയല്ല
മറിച്ച് അവരുടെ
കുടുംബാംഗങ്ങളോടുള്ള
പരസ്പര ഇഷ്ടം നോക്കിയാണ്.
എപ്പോഴും
രക്ഷിതാക്കളുടെ
കുറ്റവും കുറവും
പറയുന്ന ഇണ
ഒരിക്കലും തന്റെ തുണയെ
ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല.
ഇഷ്ടമെന്നാൽ
തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ
എല്ലാ ഇഷ്ടങ്ങളേയും
അംഗീകരിക്കലാണ്.

Popular Posts