എത്രയോ ജീവികളെ അകത്താക്കുന്ന മനുഷ്യൻ. ഖലീൽ ശംറാസ്

ഓരോ ചെറിയ
ഭക്ഷ്യവസ്തുവിനേയും
നാം അകത്താക്കുമ്പോൾ
ശരിക്കും നാം
അകത്താക്കുന്നത്
അതിലടങ്ങിയ
കോടാനുകോടി സൂക്ഷ്മ
ജീവികളെയാണ്.
ഭൂമിയിലെ ഏതൊരു
വലിയ ജീവിക്കുമുള്ള
എല്ലാ സ്വഭാവഗുണങ്ങളും
എല്ലാ പ്രത്യേകതകളും
അടങ്ങിയ സുക്ഷ്മ ജീവികൾ.
ഒരുപക്ഷെ
ബുദ്ധിയിൽ
മനുഷ്യനൊഴികെയുള്ള
മറ്റേതൊരു
ജീവിയേയും
കവച്ചു വെക്കുന്ന
വട്ടക്ഷ്മജീവികൾ.
പ്രയോണുകളും
വൈറസുകളും
ബാക്ടീരിയകളും
അടിങ്ങിയ സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ.
ഒരുപക്ഷെ
ഈ ഭുമിയും മനുഷ്യനും സന്യങ്ങളും
എല്ലാം അവക്കുവേണ്ടിയാണോ
എന്ന് പോലും ധരിച്ചുപോവും.
ഒരുപക്ഷെ
രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങൾക്കായി
പല വാദങ്ങളുമായി
പടവെട്ടുമ്പോൾ
നാം അതിസുക്ഷ്മമായ
ഇത്തരം യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ
മറന്നതായി നടിക്കുന്നു.
അങ്ങിനെ നടിച്ചില്ലെങ്കിൽ
പല വാദങ്ങളേയും
പൊളിച്ചെഴുതേണ്ടിവരും.
തങ്ങളെത്തിനെയാണോ
എതിർക്കുന്നത്
അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ്
ഞങ്ങളും ജീവിക്കുന്നതെന്ന്
സമ്മതിക്കേണ്ടിവരും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്