വിവാദങ്ങൾ. ഖലീൽശംറാസ്

വിവാദങ്ങൾ
പലപ്പോഴും സമൂഹത്തിൽ
വൃത്തികെട്ട ഒരു
ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം സമൂഹത്തിൽ
ഉണ്ടാക്കും.
പല മനുഷ്യരുടേയും
ശ്രദ്ധ അത്തരം
വിഷയങ്ങളിലേക്ക്
കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ
അവരുടെയൊക്കെ
തലച്ചോറിൽ
ആ ദിവസത്തെ ചിന്തകൾക്കും
വികാരങ്ങൾക്കും
സഞ്ചരിക്കാൻ
ഒരു ന്യൂറോണുകളുടെ
വഴി രൂപപ്പെടുന്നു.
അത്
വൃത്തികെട്ട
ഒരു മാനസികാവസ്ഥ
പലരുടേയും മനസ്സുകളിൽ
സൃഷ്ടിക്കും.
അതുകൊണ്ട്
വിവാദങ്ങളിൽ
ഇടപഴകുമ്പോൾ
ഇത്തരം  വിപത്തുകളെ കുറിച്ച്
ഉത്തമ ബോധ്യം ഉണ്ടാവണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്