നല്ല സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമാവാൻ. ഖലീൽ ശംറാസ്

നേരിട്ടറിയുന്നവർ പറയും
മനുഷ്യസ്നേഹത്തിനും
കരുണക്കും
പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന
സമൂഹം എന്ന്.
നേരിട്ടറിയാത്തവരും
അറിയാതെ മുങ്ങി നടക്കുന്നവരും
പറയും
ഭീകരൻമാരും
അശാന്തരുമെന്ന്.
അറിയിക്കാനോ
ആയിപ്പിക്കാനോ നിൽക്കാതെ.
വിവാദ വിഷയങ്ങളിൽ
മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിച്ച്
ഉള്ളിലെ സമാധാനം
നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ
മറ്റുള്ളവർക്ക്
കാരുണ്യവും ആശ്വാസവുമായി
ഈശ്വര സമർപ്പണത്തിന്റെ
ഭാഗമായി അതിനെകണ്ട്
മരണത്തിലേക്ക് കുതിച്ചു പായുന്ന
ജീവിതത്തെ
സമാധാനത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ
മുന്നോട്ട് കുതിപ്പിക്കുക.
അതാണ് നല്ലോരു
സമൂഹത്തിലെ അംഗമെന്ന
നിലയിൽ
നിനക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras