അവകാശ സംരക്ഷണം.ഖലീൽശംറാസ്

കൺമുമ്പിലുള്ള
പരിമിതമായ കാഴ്ചവസ്തുക്കളുടെ
അവകാശ സംരക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി
വാദിക്കാനേ
ഇവിടെ ആളുകളുള്ളു.
പക്ഷെ മനുഷ്യ കാഴ്ചക്കപ്പുറത്തേക്ക്
വ്യാപിച്ചു കടക്കുന്നതാണ്
ഈ ലോകം.
അതുകൊണ്ടാണ്
സുക്ഷ്മജീവജാലങ്ങൾക്കും
സസ്യങ്ങൾക്കും
എന്തിനുപരി
പിറക്കാതെ പോയ
മനുഷ്യ ബീജങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പോലും
ഇവിടെ വാദിക്കാൻ
ആളില്ലാതെ പോയത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്