അവകാശ സംരക്ഷണം.ഖലീൽശംറാസ്

കൺമുമ്പിലുള്ള
പരിമിതമായ കാഴ്ചവസ്തുക്കളുടെ
അവകാശ സംരക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി
വാദിക്കാനേ
ഇവിടെ ആളുകളുള്ളു.
പക്ഷെ മനുഷ്യ കാഴ്ചക്കപ്പുറത്തേക്ക്
വ്യാപിച്ചു കടക്കുന്നതാണ്
ഈ ലോകം.
അതുകൊണ്ടാണ്
സുക്ഷ്മജീവജാലങ്ങൾക്കും
സസ്യങ്ങൾക്കും
എന്തിനുപരി
പിറക്കാതെ പോയ
മനുഷ്യ ബീജങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പോലും
ഇവിടെ വാദിക്കാൻ
ആളില്ലാതെ പോയത്.

Popular Posts