പ്രസംഗകലയുടെ വേദി. ഖലീൽശംറാസ്

പലർക്കും
തങ്ങളുടെ
പ്രസംഗകലയെ
പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള വേദിയാണ്
രാഷ്ട്രീയം.
ഓരോ പ്രസംഗം
കഴിയും തോറും
അവർ കേൾക്കാൻ
കൊതിക്കുന്നത്
അവരുടെ പ്രസംഗ പാടവം
എങ്ങിനെയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നറിയാനാണ്.
വേദികൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന
ഒരവസ്ഥ വന്നാൽ
അവർ വിമർശിച്ചു പ്രസംഗിച്ചതിന്റെ
വാക്താക്കളായി
മാറാൻ
അവർക്കൊട്ടും
മടിയുണ്ടാവില്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras