വ്യക്തിപരമായ ഇഷ്ടങ്ങൾ.ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ വ്യക്തിക്കും
വ്യക്തിപരമായ ചില ഇഷ്ടങ്ങൾ
ഉണ്ടായിരിക്കും.
അവർ തങ്ങളുടെ
സമയത്തിന്റെ നല്ലൊരു
ഭാഗം ചിലവഴിക്കുന്നതും
ആ ഇഷ്ടങ്ങൾ
നിറവേറ്റുന്നതിലായിരിക്കും.
പലപ്പോഴും അവർകേറ്റവും
ഇഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ
പലപ്പോഴായി
വിമർശിക്കുന്നത്
ഈ ഇഷ്ടങ്ങളെയായിരിക്കും.
അത് പല ബന്ധങ്ങളേയും
തകർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കും.
പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങളെ
തിരിച്ചറിയുക.
അവയെ വിമർശിക്കാതെയുമിരിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്