പ്രശ്നങ്ങൾ സ്വന്തം വൃത്തികേടിന്റെ ഭാഹ്യ പ്രകടനമാണ്. ഖലീൽശംറാസ്

ഭർത്താക്കൻമാരോടൊക്കെ ചോദിക്കുക
നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ
അമ്മായിയമ്മമാരിൽ സംതൃപ്തരാണോ.
മഹാഭൂരിഭാഗവും
പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ
ഉത്തരമായിരിക്കും.
ഇല്ല എന്ന്.
ഇനി അമ്മായിഅമ്മമാരോട്
ചോദിക്കുക,
മഹാഭൂരിഭാഗത്തിനും
പറയാനുള്ള ഉത്തരം
ഞങ്ങൾ അസംതൃപ്തരല്ല
എന്ന ഉത്തരമായിരിക്കും.
പുരുഷൻമാരുടെ
ജീവിതം മറ്റൊരു രീതിയിലായതിനാൽ
കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ
സ്ത്രീകൾ കാണിക്കുന്ന
ഈ വൃത്തികേട്
അവർ കാണിക്കുന്നത്
സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളിൽ ആയിരിക്കും.
ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ.
പ്രശ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ
നോക്കിയല്ല
മറിച്ച്
സ്വന്തം മനസ്സിന്റെ
പോരായ്മകളുടെ ഭാഹ്യ പ്രകടനങ്ങളാണ്
എന്ന സത്യം.

Popular Posts