ജീവിതത്തിന് പിറകെ. ഖലീൽശംറാസ്

ആരും നിന്റെ
ജീവിതത്തിന്റെ പിറകെ
ഓടുന്നില്ല.
ഇവിടെ എല്ലാവരും
സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്
പിറകെ ഓടുന്നവരാണ്.

Popular Posts