വിശ്വാസം അവലോകനം ചെയ്യുക. ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ ഉള്ളിലെ
വിശ്വാസങ്ങളെ
അവലോകനം ചെയ്യുക.
ഉറപ്പ് പരിശോധിക്കുക.
നിന്റെ സമാധാനത്തിന്
ഭംഗം വരുത്തുന്നുണ്ടോ
എന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക.
മറ്റുള്ളവർക്ക് അത്
ഉപദ്രവകരമാവുന്നുണ്ടോ
എന്ന് വിലയിരുത്തുക.
അറിവിനാൽ
വിശ്വാസം
പുതുക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ
എന്ന് വിലയിരുത്തുക.

Popular Posts