വിശ്വാസം അവലോകനം ചെയ്യുക. ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ ഉള്ളിലെ
വിശ്വാസങ്ങളെ
അവലോകനം ചെയ്യുക.
ഉറപ്പ് പരിശോധിക്കുക.
നിന്റെ സമാധാനത്തിന്
ഭംഗം വരുത്തുന്നുണ്ടോ
എന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക.
മറ്റുള്ളവർക്ക് അത്
ഉപദ്രവകരമാവുന്നുണ്ടോ
എന്ന് വിലയിരുത്തുക.
അറിവിനാൽ
വിശ്വാസം
പുതുക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ
എന്ന് വിലയിരുത്തുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്