ജീവിതത്തിന്റെ ദിശ.ഖലീൽശംറാസ്

കാരണങ്ങളല്ല
മറിച്ച്
കാരണങ്ങൾ
നിന്നിലുണ്ടാക്കുന്ന
മാനസികാവസ്ഥകളാണ്
പലപ്പോഴും
നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ
ദിശ നിർണയിക്കുന്നത്.
പലപ്പോഴും
ഒരേ കാരണം
തന്നെയാവും
രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ
ജീവിതത്തെ
രണ്ട് ദിശയിലേക്ക്
നയിച്ചത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്