ലക്ഷ്യവും അർത്ഥവും. ഖലീൽ ശംറാസ്

ലക്ഷ്യ നിർണ്ണയവും
ലക്ഷ്യബോധവും
ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള
പ്രയത്നവുമാണ്
ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം.
ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത
മനുഷ്യനാണ്
അർത്ഥശൂന്യമായ
ജീവിതം നയിക്കുന്നവർ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras