പ്രതിഫലനം. ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ
പ്രതിഫലനം കണ്ണാടിയിൽ
നോക്കി വിലയിരുത്തി
അതിനനുസരിച്ച്
നീ പരിവർത്തനം വരുത്തുന്നു.
പക്ഷെ മനസ്സിന്റെ
പ്രതിഫലനം
ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കാൻപോലും
നീ തയ്യാറാവുന്നില്ല.
നീ മനസ്സിന്റെ കണ്ണാടിയിൽ
നോക്കി
അതിലെ
ചിന്തകളുടേയും
വികാരങ്ങളുടേയും
പ്രതിഫലനം
നിരീക്ഷിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്