നിന്നെ അറിയാത്തവർക്കായി എന്തിന് നിന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തണം. ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ കാണാത്ത
നിന്റെ ചിന്തകളെ അറിയാത്ത
നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം അറിയാത്ത
നിന്റെ ജീവനെ അനുഭവിക്കാത്ത
പലരുടേയും
വാക്കുകൾ
നിന്നെ നിരാശയിലേക്കും
ലക്ഷ്യങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിലേക്കും
നയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ
നിനക്ക് ആത്മവിശ്വാസവും
ആത്മധൈര്യവും
കുറച്ചുപോലും ഇല്ല
എന്നാണ് അർത്ഥം.
അങ്ങിനെയൊക്കെയുണ്ടെങ്കിൽ
എത്രയും പ്പെട്ടെന്ന്
നിന്നിൽ വിശ്വസിക്കാൻ
പഠിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്