വൈകാരിക പ്രകടനങ്ങൾ.ഖലീൽശംറാസ്

മറ്റുള്ളവരുടെ
വൈകാരിക പ്രകടനങ്ങളെ
അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുക.
അവരേതു പ്രകടനം
കാണിച്ചു വെച്ചാലും
നിനക്ക് തിരിച്ച്
നൽകാനുള്ളത്
തികച്ചും പോസിറ്റീവായ
ഒരു മറുപ്രതികരണം
മാത്രമാണ്.
ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ
അവരാഗ്രഹിക്കുന്നതും
അതു മാത്രമാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്