തൊഴിൽ. My diary ( തൊഴിലാളി ദിനാശംസകൾ.).Dr Khaleelshamras

ലഭിച്ച ശമ്പളത്തിലേക്കാളേറെ
സംതൃപ്തി
തൊഴിലെടുപ്പിച്ചവർക്ക് നൽകുക.
തൊഴിലിനെ
ആഘോഷമാക്കുക.
തൊഴിലിനെ സ്നേഹ
ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്താനുള്ള
മാധ്യമമാക്കുക.
ചെയ്യുന്ന തൊഴിലിനെ
ഒരിക്കലും കുറ്റപ്പെടുത്തരുത്.
തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
അറിവുകൾ
പുതുക്കി കൊണ്ടേയിരിക്കുക.
ജീവിത പങ്കാളിയോടും
കുടുംബത്തോടും
ഒരു ജോലി
കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ
സംതൃപ്തിയും സന്തോഷവും
സൃഷ്ടിക്കാൻ
നൽകുന്ന സാമ്പത്തിക അടിത്തറ
പറഞ്ഞു ബോധിപ്പിക്കുക.
ജോലിചെയ്യുമ്പോൾ
ജോലിയിൽ നിന്നും
ശ്രദ്ധയെ
മറ്റൊന്നിലേക്ക്
തിരിച്ചുവിടാതിരിക്കുക.
ഒരുപാട് അവയവങ്ങൾ
ചേർന്ന് മനുഷ്യൻ രൂപപ്പെട്ടപോലെ
കുടുംബവും തൊഴിലും
സാമൂഹികവും
മാനസികവുമായ ഘടകങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടായ
ജീവിതമെന്ന വ്യവസ്ഥയുടെ
ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്
ജോലിയെന്ന് എപ്പോഴും
മനസ്സിലാക്കുക.
ഇന്നത്തെ ജീവിതം ഭാഗിയാക്കാനും
നാളത്തേക്ക് സമ്പാദിക്കാനും
ഫലപ്രദമായി
ജോലിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന
പ്രതിഫലം വിനിയോഗിക്കുക.
അനാവശ്യമായി പാഴാക്കാതിരിക്കുക.
ചെറിയൊരു പങ്ക്
പാവപ്പെട്ടവർക്ക്
പങ്കുവെക്കാൻ മറക്കാതിരിക്കുക.

Popular Posts