നിന്റെ ജീവിതചിത്രം. ഖലീൽ ശംറാസ്

നിന്റെ ശ്വാസം
നിലക്കുന്ന
ഒരു നിമിഷം ഉണ്ട്.
നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ
മൊത്തം ചിത്രം
വ്യക്തമാവുന്ന നിമിഷം.
ഇന്നനുഭവിക്കുന്ന
വലിയതെന്ന് തോന്നിപ്പിച്ച
പലതും ചെറുതായി
കാണുന്ന നിമിഷം.
ആ ഒരു നിമിഷത്തിൽ
വ്യക്തമായി തെളിയുന്ന
നിന്റെ ജീവിത ചരിത്രത്തെ
ജീവിക്കുന്ന
ഈ നിമിഷങ്ങളിലും
കാണാൻ കഴിയണം.
നിന്റെ അവബോധം
അനാവശ്യമായി
വലുതാക്കി
പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത്
കാണിക്കുന്ന
പലതിനേറെയും
ചെറിയ രൂപം
അപ്പോഴേ നിനക്ക്
കാണാൻ കഴിയൂ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്