നിന്റെ ജീവന്റെ ഭാഗമാവാനായി. ഖലീൽശംറാസ്

ഒരു പുഞ്ചിരിയായി
ഒരു ആശീർവാദമായി
അവർ നിന്നിലേക്ക്
ഒരു സന്ദേശമയക്കുന്നു.
നിന്റെ ജീവനുമായി
ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള
വലിയ അഭ്യർത്ഥന.
നിന്റെ ഓർമ്മകളിൽ
ഒരു ജീവന്റെ തുടിപ്പായി
മരണം വരേയും
അതിനപ്പുറത്തെ
അനശ്വരലോകം
വരേയും
നിന്റെ ഭാഗമായി
നിലനിൽക്കാനുള്ള
അഭ്യർത്ഥന.
ആ ഒരഭ്യർത്ഥന
തിരസ്കരിക്കാതിരിക്കുക.
പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ
തുറന്ന ഹൃദയത്തോടെ
സൗഹൃദത്തിനായി
നിന്റെ ജീവനെ
തുറന്നുകൊടുക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്