നിന്നെ നോക്കി പരിഹസിച്ചതാര്? ഖലീൽ ശംറാസ്

നിന്നെ നോക്കി
ആരും പരിഹസിക്കുന്നില്ല.
നിന്നെ നോക്കി
പരിഹസിച്ചത്
നിന്റെ മനസ്സിൽ
നീ സ്വയം
രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത
കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ആയിരുന്നു.
അതിനായി
മറ്റു ചിലരുടെ
ചിത്രങ്ങളെ
ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

Popular Posts