ചിന്തകളെ മുലയൂട്ടുക. ഖലീൽ ശംറാസ്

ഒരമ്മ കുഞ്ഞിനെ
മുലയൂട്ടുന്ന ലാളനയോടെ
നിന്റെ ചിന്തകളെ
മുലയൂട്ടുക.
നൻമയുടേയും
സന്തോഷത്തിന്റേയും
അറിവിനേറെയും
പോഷകമൂല്യമുള്ള
വിഷയങ്ങൾ
അവക്ക് സമ്മാനിക്കുക .
നിന്റെ മനസ്സമാധാനവും
ആത്മവിശ്വാസവും
തകർത്തതും
മൂല്യമില്ലാത്തതുമായ
വിഷമയവുമായ
വിഷയങ്ങൾ
ചിന്തകൾക്ക് സമ്മാനിച്ച്
നിന്റെ ജീവിതമൂല്യം
നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്