ദൈവത്തെ അനുഭവിക്കാൻ. ഖലീൽശംറാസ്

ദൈവത്തെ കണ്ടെത്താൻ
പരസ്പരം പോരടിക്കുന്ന
സംഘടനകളിലേക്കോ.
അതിന്റെ പേരിൽ
പേരെടുത്ത നേതൃത്വങ്ങളിലേക്കോ
അല്ല നോക്കേണ്ടത്.
നിനക്ക് ചുറ്റുമുള്ള
ജൈവശാസ്ത്രത്തിലുടെ
സസ്യ ജീവജാലങ്ങളിലേക്കും
ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിലൂടെ
അകാശത്തിലേക്കും
ചരിത്രത്തിലൂടെ
പൂർവ്വ സമൂഹങ്ങളിലേക്കും
അങ്ങിനെ
നീളുന്ന അറിവുകളിലൂടെ
അൽഭുതങ്ങളിൽ നിന്നും
അൽഭുതങ്ങളിലേക്കും
പിന്നെ സ്വന്തം
ആത്മാവിലേക്കുമാണ്
നോക്കേണ്ടത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്