എന്തിനീ ജീവിതം? ഖലീൽശംറാസ്

ശരിക്കും എന്തിനാ
നാം കോടാനുകോടി
പുംബീജങ്ങൾക്ക്
ലഭിക്കാത്ത സൗഭാഗ്യവുമായി
ഈ ഭൂമിയിൽ
പിറന്നുവീണത്.
നമ്മുടെ സ്വന്തത്തോടും
മറ്റുള്ളവരോടുമുള്ള
ആശയ വിനിമയങ്ങളിലേക്ക്
ശ്രദ്ധിക്കുക.
അത് പോസിറ്റീവാണോ
നെഗറ്റീവാണോ
എന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക.
ആ നിരീക്ഷണത്തിൽ
നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഉത്തരത്തിൽ
അതിനുള്ള അർത്ഥമുണ്ട്.

Popular Posts