ഇലക്ട്രോണിക്സും മനുഷ്യനും. ഖലീൽ ശംറാസ്

മനുഷ്യന്റെ സാഹചര്യങ്ങളെ
ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കാൻ
ഇലക്ട്രോണിക്സ് കൊണ്ടാവും.
പക്ഷെ മനുഷ്യനായി
സ്വയം മാറാൻ അവക്കാവില്ല.
വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന
ഇലക്ട്രോണിക്ക് കടന്നുകയറ്റത്തിൽ
മനുഷ്യത്വം നഷ്ടപ്പെടാതെ
നോക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്