പകരത്തിന് പകരം.ഖലീൽ ശംറാസ്

പകരത്തിനു പകരം
കൊടുക്കാനുള്ളതല്ല
സ്നേഹവും
സമാധാനവും
ധർമ്മവുമെല്ലാം
അവ പകരം
പ്രതീക്ഷിക്കാതെ
നൽകാനുള്ളതാണ്.
അവ നിന്റെ
നല്ല മനസ്സിന്റെ
പ്രതിഫലനമാണ്.
പകരം പ്രതീക്ഷിച്ചാവുമ്പോൾ
അത് കപടമാവുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്