ചിന്തകൾക്ക് തൊട്ടരികിൽ. ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ ചിന്തകൾക്ക്
തൊട്ടരികെ എന്തു
നിലനിൽക്കുന്നുവോ
അവിടേക്ക് നിന്റെ
ശ്രദ്ധ പതിയുന്നു.
അതിൽ നിന്നും
വികാരങ്ങൾ പിറക്കുന്നു..
അത് നിന്റെ വിധി
നിർണ്ണയിക്കുന്നു .
നിന്റെ ചിന്തകൾക്ക്
തൊട്ടരികിലെ
വിഷയങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുക.
എറ്റവും നല്ലതും
സന്തോഷം നൽകിയതുമായ
വിഷയങ്ങളെ അരികിൽ
പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ
നിനക്ക് കഴിയണം.
അത് നിന്റെ
സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്.

Popular Posts