ചിന്തകൾക്ക് തൊട്ടരികിൽ. ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ ചിന്തകൾക്ക്
തൊട്ടരികെ എന്തു
നിലനിൽക്കുന്നുവോ
അവിടേക്ക് നിന്റെ
ശ്രദ്ധ പതിയുന്നു.
അതിൽ നിന്നും
വികാരങ്ങൾ പിറക്കുന്നു..
അത് നിന്റെ വിധി
നിർണ്ണയിക്കുന്നു .
നിന്റെ ചിന്തകൾക്ക്
തൊട്ടരികിലെ
വിഷയങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുക.
എറ്റവും നല്ലതും
സന്തോഷം നൽകിയതുമായ
വിഷയങ്ങളെ അരികിൽ
പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ
നിനക്ക് കഴിയണം.
അത് നിന്റെ
സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്