നഷ്ടപ്പെട്ട സമയം. ഖലീൽശംറാസ്

ഒരിക്കലും വിശ്രമത്തേയും
ഉറക്കത്തേയും
നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ
നഷ്ടപ്പെട്ട സമയമായി
കാണാതിരിക്കുക.
മറിച്ച്
നിന്റെ ജീവിതത്തിന്
കരുത്തും സംതൃപ്തിയും
ശേഘരിച്ച
ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട
സമയങ്ങളായി
അവയെ കാണുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്