നഷ്ടപ്പെട്ട സമയം. ഖലീൽശംറാസ്

ഒരിക്കലും വിശ്രമത്തേയും
ഉറക്കത്തേയും
നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ
നഷ്ടപ്പെട്ട സമയമായി
കാണാതിരിക്കുക.
മറിച്ച്
നിന്റെ ജീവിതത്തിന്
കരുത്തും സംതൃപ്തിയും
ശേഘരിച്ച
ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട
സമയങ്ങളായി
അവയെ കാണുക.

Popular Posts