ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിനിടയിലേക്ക്. ഖലീൽശംറാസ്

ഒരു കാര്യം ചെയ്തു തീർക്കാനായി
പ്ലാൻ ചെയ്ത്
അതിലും പ്രധാനപ്പെട്ട
മറ്റൊരു കാര്യം
ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യം
വന്നണയുമ്പോൾ
നിരാശനാവാതെ
എറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട
കാര്യം ചെയ്യാനായി
സമയം വിനിയോഗിക്കുക.
അല്ലാതെ നഷ്ടബോധത്തോടെ
താൽപര്യമില്ലാതെ
ആ പ്രവർത്തിയിൽ
മുഴുകുകയല്ല വേണ്ടത്.

Popular Posts