ശത്രുത വീണുടയാൻ. ഖലീൽശംറാസ്

നിനക്ക് ഒരു
വ്യക്തിയുടേയോ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റേയോ
ശത്രുവായി നില നിൽക്കണമെങ്കിൽ
അതിനെ കുറിച്ച്
അതിന്റെ യഥാർത്ഥ
ഉറവിടത്തിൽനിന്നുമുള്ള
അറിവിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കണം.
യഥാർത്ഥ അറിവാകുന്ന
പൂന്തോപ്പിന്റെ
തൊട്ടടുത്തു കൂട ഒന്ന്
കടന്നു പോയാൽമാത്രം
മതിയാവും
ആ ശത്രുത പൊട്ടി തകിടം മറിയാനും
അതിലൂടെ സ്വന്തം
മനസ്സിലെ അശാന്തി
അപ്രത്യക്ഷമാവാനും.
ശത്രുതക്ക് പകരം
സ്‌നേഹവും
അശാന്തതക്ക് പകരം
ശാന്തിയുമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ
ഇതൊന്നു പരീക്ഷിച്ചാൽ മതി.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്