കൂറു മാറ്റം. ഖലീൽ ശംറാസ്

പലപ്പോഴും
മറ്റൊരു ആദർശത്തിനോടുള്ള
സ്നേഹം കൊണ്ടല്ല
മറിച്ച്
സ്വന്തം സ്വപ്നങ്ങളുടെ
സാക്ഷ്തകാരത്തിനു
വേണ്ടിയാണ്
പലരും കൂറുമാറുന്നത്.
മറ്റൊരവസരം ഒരിക്കലും
ലഭിക്കാത്ത ലോകത്തിൽ
അവരുടെ പ്രവർത്തിയിൽ
തെറ്റൊന്നുമില്ലെങ്കിലും
ജനവും
അവരെ സ്വീകരിച്ചവരും
അതിനെ കുറിച്ച്
ബോധവാൻമാരായിരിക്കണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്