വിമർശകർ. ഖലീൽ ശംറാസ്

ഒരിക്കലും വിമർശകരെ
അവഗണിക്കരുത്.
വിമർശിക്കപ്പെട്ടവരിൽ
ഐക്യവും
ആവേശവും
സൃഷ്ടിക്കുന്നത്
ഏറ്റവും കൂടുതൽ
വിമർശകരാണ്.
വിമർശനങ്ങളേയും
വിമർശിക്കുന്നവരേയും
ഒരു വ്യവസ്ഥയുടെ
ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയാത്ത
ഭാഗമായി മാത്രം കാണുക.
അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങളെ
വളമായെടുത്ത്
സ്വയം വളരുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്