അമിത ഭക്ഷണം. ഖലീൽ ശംറാസ്

അമിതമായ ഭക്ഷണം
നിനക്ക് അനാവശ്യമാണ്.
ആ ഭക്ഷണം അത്യാവശ്യമുള്ള
ഒരാൾക്കോ
അല്ലെങ്കിൽ
സൗഹൃദം
ഉണ്ടാക്കാനോ
വിനിയോഗിക്കുക.
സ്വയം തിന്ന്
ആഘോഷിക്കുന്നതിനു പകരം
മറ്റുള്ളവർക്ക് പങ്ക് വെച്ച്
അതിലൂടെ
അവർ അനുഭവിക്കുന്ന
സംതൃപ്തിയെ ആഘോഷിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്