അമിത ഭക്ഷണം. ഖലീൽ ശംറാസ്

അമിതമായ ഭക്ഷണം
നിനക്ക് അനാവശ്യമാണ്.
ആ ഭക്ഷണം അത്യാവശ്യമുള്ള
ഒരാൾക്കോ
അല്ലെങ്കിൽ
സൗഹൃദം
ഉണ്ടാക്കാനോ
വിനിയോഗിക്കുക.
സ്വയം തിന്ന്
ആഘോഷിക്കുന്നതിനു പകരം
മറ്റുള്ളവർക്ക് പങ്ക് വെച്ച്
അതിലൂടെ
അവർ അനുഭവിക്കുന്ന
സംതൃപ്തിയെ ആഘോഷിക്കുക.

Popular Posts