കക്കാൻ. ഖലീൽശംറാസ്

കക്കാൻ വിലപിടിപ്പുള്ളതൊന്നും
ഇല്ലാത്ത വീട്ടിലേക്ക്
കള്ളൻ പ്രവേശിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല.
കൂടുതൽ വിഭവങ്ങൾ
ഉള്ളയിടത്തേ
കക്കാൻ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവൂ.
മനസ്സിലായില്ലേ
ചില രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ
പാർട്ടി മാറുന്നതിനു
പിന്നിലെ രഹസ്യം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്