വാർത്തകൾ. ഖലീൽ ശംറാസ്

വാർത്തകൾ
അറിയാനായി മാത്രം അറിയുക.
അതിൽ നിന്നും
മനസ്സിന് പോസിറ്റീവ്
പ്രേരണകൾ കണ്ടെത്താനുമായി
അറിയുക.
അല്ലാതെ ഒരു
വാർത്തയുടേയും
പേരിൽ
നിന്റെ
മനസ്സിന്റെ
സമാധാനമെന്ന
സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ
നഷ്ടപ്പെടുത്താനായി
അറിയാതിരിക്കുക.

Popular Posts