കുളിക്കുമ്പോൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഷവറിൽ നിന്നും ജലതുള്ളികൾ
ശരീരത്തിലേക്ക്
ഉറ്റി ഉറ്റി വീഴുമ്പോൾ
ശരിക്കും
നീ ആ ഒരു സമയത്തിൽ
നിന്റെ ശരീരത്തെ മാത്രമല്ല
വൃത്തിയാക്കുന്നത്
നിന്റെ മനസ്സിനെ
കൂടിയാണ്.
പക്ഷെ അതിന്
നീ ആ ജലതുള്ളികളെ
നിരീക്ഷിക്കണം
അതിന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കണം.
അത് ഒരു പ്രിയ ചുമ്പനമായി
നിന്നിൽ സ്പർശിക്കുമ്പോഴുള്ള
സുഖം ആസ്വദിക്കണം.
ഏറ്റവും സസൂക്ഷ്മ കണികകളായ
ആറ്റം തലത്തിലുള്ള
നിങ്ങൾ തമ്മിലുളള
സാദൃശ്യവും ഐക്യവും
അറിയണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്