വിഷു ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ ചിന്തകളാവുന്ന
കൃഷിയിടത്തിലെ
വസന്തം പരത്തിയ
ഒരിക്കലും വാടാത്ത
പുക്കളാണ് നല്ല ചിന്തകൾ.
അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന
കളകളാണ് ചീത്ത ചിന്തകൾ.
ഓരോ നിമിഷത്തിലേക്ക്
പ്രവേശിക്കുമ്പോഴും
ആ നല്ല പൂക്കളെ
കണി കാണുക.
അവയുടെ സൗന്ദര്യം
ആസ്വദിക്കുക.
മധു നുകരുക.
അവയുടെ മാനഭാഷ
സവിക്കുക..
എന്നിട്ട് നല്ല ചിന്തകളുടെ
ആ പൂന്തോപ്പിനുടമയായ
നിന്നെ
സ്വയം അഭിനന്ദിക്കുക.
ചീത്ത ചിന്തകളാവുന്ന
കളകളെ പറിച്ചു
കളയുകയും ചെയ്യുക.
ഇത്തരത്തിൽ
നല്ല ചിന്തകളെ
കണി കണ്ടും
കേട്ടും
ആസ്വദിച്ചും
നല്ല നിമിഷങ്ങളെ അടക്കിവെച്ച്
പുതിയൊരു വർഷത്തെ
സൃഷ്ടിക്കുക.
ആശംസകൾ നേരുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്