പേടിയെ പൊട്ടിച്ചിരിയാക്കാൻ. ഖലീൽശംറാസ്

പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു
സാഹചര്യം നിത്യേന
നില നിൽക്കുമ്പോൾ
അതിനെ ഹാസ്യാത്മകമാക്കാൻ
കഴിയുമെന്നതാണ്
സത്യം.
പേടിപ്പിക്കുന്ന
ഭരണാധികാരിയേയും
കുടുംബനാധനേയും
നോക്കി
പൊട്ടിപൊട്ടി ചിരിക്കാൻ
സാധ്യമാവും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്