പേടിയെ പൊട്ടിച്ചിരിയാക്കാൻ. ഖലീൽശംറാസ്

പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു
സാഹചര്യം നിത്യേന
നില നിൽക്കുമ്പോൾ
അതിനെ ഹാസ്യാത്മകമാക്കാൻ
കഴിയുമെന്നതാണ്
സത്യം.
പേടിപ്പിക്കുന്ന
ഭരണാധികാരിയേയും
കുടുംബനാധനേയും
നോക്കി
പൊട്ടിപൊട്ടി ചിരിക്കാൻ
സാധ്യമാവും.

Popular Posts