സൂക്ഷ്മ ജീവിതം. ഖലീൽശംറാസ്

ഒരാറ്റം മറ്റൊരാത്തേയും
കോശം മറ്റൊരു കോശത്തേയും
ഒരു സൂക്ഷ്മജീവി മറ്റൊരു
സൂക്ഷ്മജീവിയേയും
കാണുകയും കേൾക്കുകയും
അനുഭവിക്കുകയും
ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട്.
ഈ ലോകം തന്നെ
നിലനിൽക്കുന്ന
യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ.
എല്ലാമെല്ലാം
ഐക്യപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ.
മനുഷ്യ ചിന്തകൾ
പലപ്പോഴും
അവിശ്വസിക്കുകയും
അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന
അവസ്ഥ.
ജീവിതത്തിന്റെ
ശരിയായ ആസ്വാദനം
നിലനിൽക്കുന്നത്.

.

Popular Posts