ആസ്വാദനം. ഖലീൽശംറാസ്

ആസ്വാദനം ഭാവിയിൽ
അനുഭവിക്കാനുള്ളതല്ല.
അത് ഭൂതകാല കലയുമല്ല.
മറിച്ച് വർത്തമാനകാല കലയാണ്.
നല്ല ഓർമ്മകൾ
ചന്തകൾ
അനുഭൂതികൾ
അനുഭവങ്ങൾ നിന്നോ
അല്ലാതെയോ
ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ
മനസ്സിൽ
ആവിശ്ക്കരിക്കുമ്പോ
ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.

Popular Posts