ലോക ചരിത്രവും മനുഷ്യ ചരിത്രവും. ഖലീൽശംറാസ്

ലോക ചരിത്രമാവുന്ന
വലിയ പുസ്തകത്തിലേക്ക്‌
എഴുതി വെക്കാനുള്ള
ഏതോ ഒരു ചെറിയ വരിയാണ്
ഈ ഒരു സമയം.
മാറി മാറി വരുന്ന
ഭരണങ്ങളും
നിയമങ്ങളുമെല്ലാം
കേവലം ഈ ചെറിയ വരികൾതന്നെയാണ്.
ആ വരികൾ മാറി മറിയും.
പുതിയത് പിറക്കുകയും
പഴയത് മരിക്കുകയും ചെയ്യും.
പിന്നെ പുതിയതും
പഴയതാവും
പിന്നെ അതും മരിക്കും.
അതൊക്കെ സംഭവിച്ചേ പറ്റൂ
കാരണം അപ്പോഴേ
ആ വരികളിൽ പുതിയതൊന്ന്
കുറ്റക്കാൻ പറ്റൂ.
പക്ഷെ മനുഷ്യൻ
ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ
അവസ്ഥ അങ്ങിനെയല്ല.
ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ചരിത്രം
ലോകാവസാനം വരെ
എഴുതപ്പെടുമ്പോൾ.
മനുഷ്യനേറെതിന്
അവന്റെ മരണംവരെ മാത്രമേ
വ്യാപ്തിയുള്ളു.
സാമൂഹിക ചരിത്രത്തിലേക്ക്
കുറിക്കപ്പെടുന്ന വാക്കുകളെ
നോക്കി
സ്വന്തം മാനസികാവസ്ഥയെ
ചാഞ്ചാട്ടാനുള്ളതല്ല
മനുഷ്യ ജൻമം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്