സാഹചര്യവും പ്രതികരണവും.ഖലീൽശംറാസ്

നീ ആഗ്രഹിച്ച
മാനസികാവസ്ഥ
കൈവരിക്കണമെങ്കിൽ
സാഹചര്യങ്ങളെയല്ല
മാറ്റേണ്ടത്.
മറിച്ച് സാഹചര്യങ്ങളോടുള്ള
നിന്റെ പ്രതികരണമാണ്
മാറ്റേണ്ടത്.
സാഹചര്യങ്ങൾ
ഒരിക്കലും നിന്റെ
നിയന്ത്രണത്തിന്റെ
പരിധിയിലല്ല.
മറിച്ച്
സാഹചര്യങ്ങളോടുള്ള
പ്രതികരണം
പൂർണ്ണമായും
നിന്റെ നിയന്ത്രണ പരിധിയിലാണ്.

Popular Posts