സാഹചര്യവും പ്രതികരണവും.ഖലീൽശംറാസ്

നീ ആഗ്രഹിച്ച
മാനസികാവസ്ഥ
കൈവരിക്കണമെങ്കിൽ
സാഹചര്യങ്ങളെയല്ല
മാറ്റേണ്ടത്.
മറിച്ച് സാഹചര്യങ്ങളോടുള്ള
നിന്റെ പ്രതികരണമാണ്
മാറ്റേണ്ടത്.
സാഹചര്യങ്ങൾ
ഒരിക്കലും നിന്റെ
നിയന്ത്രണത്തിന്റെ
പരിധിയിലല്ല.
മറിച്ച്
സാഹചര്യങ്ങളോടുള്ള
പ്രതികരണം
പൂർണ്ണമായും
നിന്റെ നിയന്ത്രണ പരിധിയിലാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്