കുട്ടികളെ കാണേണ്ടത്. ഖലീൽ ശംറാസ്

കുട്ടികളെ അവരുടെ
മനസ്സിലൂടെ
ദർശിക്കുക.
അല്ലാതെ നിന്റെ
മുതിർന്ന മനസ്സിലൂടെയല്ല.
പക്ഷെ ഇനി
നിന്നിലൂടെ
നിനക്ക് അവരെ
കാണണമെങ്കിൽ
ഓർമ്മകളിലൂടെ
ന്നിന്റെ ബാല്യത്തിലേക്ക് തിരികെ
പോവുക.
എനിട്ട് അവരെ
കാണുക,
കേൾക്കുക
അനുഭവിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്