നിശ്ശബ്ദത. ഖലീൽശംറാസ്

നിശ്ശബ്ദതയാണ്
ഏറ്റവും നല്ല ആശയവിനിമയം.
ഒറാശയ വിനിമയത്തിലെ
ഏറ്റവും പ്രധാന ഭാഗമായ
മുഖഭാവത്തെ
ഏറ്റവും പ്രസന്നവും
സന്തോഷകരവും
ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടതുമായ
അവസ്ഥയിൽ
നിലനിർത്തി
ആശയവിനിമയത്തിലെ
ചെറിയതും
എന്നാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ
ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ
വലുതുമായ
സംസാരത്തെ
മ്യൂട്ടാക്കി
നിനക്ക് നടത്താവുന്ന
ഏറ്റവും നല്ല
ആശയവിനിമയ മാർഗ്ഗമാണ്
നിശബ്ദതയും
മൗനവും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്