അനശ്വതയിലേക്ക്. ഖലീൽശംറാസ്

ആറ്റത്തിലെ ജീവൻ
കണ്ടെത്തിയ,
സുക്ഷ്മ തലത്തിലെ
ജീവനെ അറിയുന്ന
ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ
ഒരിക്കലും
മരണാനന്തരം
നിലനിൽക്കുന്ന
ഒരനശ്വരതയേയും
അതിനുശേഷം
വരാനിരിക്കുന്ന
സ്വർഗത്തേയും
വിശ്വസിക്കാതിരിക്കരുത്.
ചെറിയൊരു ആറ്റത്തിന്
ചിന്താശേഷിയും
ബോധവും
നൽകപ്പെട്ടാൽ
അതും
ശരീരംകൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ
ആത്മാവുള്ള
ഒരു മനുഷ്യനെപോലെയായി.
അത്രയേ ഉള്ളു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്