അനശ്വതയിലേക്ക്. ഖലീൽശംറാസ്

ആറ്റത്തിലെ ജീവൻ
കണ്ടെത്തിയ,
സുക്ഷ്മ തലത്തിലെ
ജീവനെ അറിയുന്ന
ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ
ഒരിക്കലും
മരണാനന്തരം
നിലനിൽക്കുന്ന
ഒരനശ്വരതയേയും
അതിനുശേഷം
വരാനിരിക്കുന്ന
സ്വർഗത്തേയും
വിശ്വസിക്കാതിരിക്കരുത്.
ചെറിയൊരു ആറ്റത്തിന്
ചിന്താശേഷിയും
ബോധവും
നൽകപ്പെട്ടാൽ
അതും
ശരീരംകൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ
ആത്മാവുള്ള
ഒരു മനുഷ്യനെപോലെയായി.
അത്രയേ ഉള്ളു.

Popular Posts