പുതുമ നിറഞ്ഞ സമയം.. ഖലീൽശംറാസ്

തികച്ചും പുതുമയോടെ
മാത്രം വരുന്നതും
പഴയതൊന്നു പോലും
തിരിച്ചുവരാത്തതുമായ
ഒന്നേ ഉള്ളു.
അത് നിന്റെ
സമയമാണ്.
സമയത്തിന്റെ
ആ പുതുമ നിന്റെ
ജീവിതത്തിലും
നിലനിർത്താൻ
നിനക്ക് കഴിയണം.
അപ്പോഴേ
ജീവിതത്തിൽ സന്താഷം
കൂടുതലായി അനുഭവിക്കാൻ
കഴിയുകയുള്ളു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്