തെറ്റായ വിശ്വാസത്തിന്റെ അച്ചിൽ. ഖലീൽശംറാസ്

അവർ പറഞ്ഞതിനനുസരിച്ച്
നീ ചാഞ്ചാടരുത്.
പലതിനോടും
പലർക്കുമുള്ള
പ്രതികരണം
ചില തെറ്റായ വിശ്വാസത്തിന്റെ
അച്ചുകളിൽ വാർത്തെടുത്തതാണ്.
എറ്റവും നല്ല ശരി
എന്ന ധാരണയിൽ
ശരിയായതൊന്നിനെ
അന്വേഷിക്കാൻ പോലും
മിനക്കെടുത്താത്തവരാണ്
അവർ.
മാത്രമല്ല നിലനിൽക്കുന്ന
പല ശരികളേയും
തെറ്റെന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ
ഊർജം ചിലവഴിക്കുന്നവരുമാണ്
അവർ.

Popular Posts