പോവേണ്ട വഴികൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ്
നിലകൊള്ളുന്നത് എന്നും
എങ്ങോട്ടാണ് പോവേണ്ടത് എന്നും
വ്യക്തമായി അറിയുക.
പോവേണ്ട വഴികൾ
എത്തിപ്പെടേണ്ട
വലിയ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള
ചെറിയ ലക്ഷ്യങ്ങളായി
എഴുതി വെക്കുക.
മനസ്സിൽ വ്യക്തമായി
ദ്യശ്യവൽക്കരിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്