അവരുടെ ജീവനാവാൻ. ഖലീൽശംറാസ്

നിനക്ക് മറ്റൊരാളുടെ
ജീവന്റെ ഭാഗമാവണമെങ്കിൽ
നല്ലൊരു അക്ഷരമായി,
നല്ലൊരു വാക്കായി
അല്ലെങ്കിൽ
നല്ലൊരു  ചിത്രമായി
അവരുടെ
സ്വാദീനമായി മാറുക.
അവരുടെ സ്നേഹത്തെ,
അറിവിനെ
പിന്നെ
നിലനിൽപ്പിനെയൊക്കെ
സ്വാദീന്നിച്ച
ശക്തിയായി നീ മാറുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്