കുറുമാറുന്നവർ. ഖലീൽശംറാസ്

കുറിമാറി വരുന്ന
വ്യക്തികളിൽ
അവർ നേതാക്കളായാലും
അനുയായികളായാലും
മാറി വന്നതിനോടുള്ള
ഇഷ്ടത്തേക്കാൾ
മുമ്പ് നിലനിന്നതിനോടുള്ള
ശത്രുതയായിരിക്കും
മനസ്സിൽ വാഴുന്നത്.
വളരെ അപകടകരമായ
ഒരു മനസ്സായിരിക്കും
അവരിലുണ്ടാവുന്നത്.
ആ മാനസികാവസ്ഥ
അവരുടെ സാമൂഹിക
പ്രസ്ഥാവനകളിലും
പ്രതിഫലിക്കും.
സ്വന്തവും മറ്റുള്ളവരുടേയും
സമാധാനം നശിപ്പിച്ച
അപകടകാരികളായി
അവർ മാറും.
ഇത്തരം ഒരവസ്ഥ
വരാതിരിക്കാൻ
അവർ ചെയ്യേണ്ടത്
പഴയതിനോടുള്ള
വിമർശനങ്ങളെ പരമാവധി
ഒഴിവാക്കി
പുതിയതിനോടുള്ള
ഇഷ്ടം പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്.
പിന്നെ പഴയ
പാളയിത്തിലെ സൗഹൃദങ്ങൾ
നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്