ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം.ഖലീൽശംറാസ്

ഈ നിമിഷം
നീയെന്തു ചിന്തിക്കുന്നുവെന്നതിലാണ്
നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം.
ചിന്തകളെ
നല്ലതും സംതൃപ്തകരവും
അറിവ് നിലനിർത്തിയവയുമാക്കി
ജീവിതത്തിന്
ശരിയായ അർത്ഥം
നൽകുക.

Popular Posts