ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം.ഖലീൽശംറാസ്

ഈ നിമിഷം
നീയെന്തു ചിന്തിക്കുന്നുവെന്നതിലാണ്
നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം.
ചിന്തകളെ
നല്ലതും സംതൃപ്തകരവും
അറിവ് നിലനിർത്തിയവയുമാക്കി
ജീവിതത്തിന്
ശരിയായ അർത്ഥം
നൽകുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്