രാജകീയ മാനസികാവസ്ഥ. ഖലീൽശംറാസ്

മനുഷ്യന് ആത്മവിശ്വാസവും
ആത്മ ധൈര്യവും
സ്വന്തം ചിന്തകൾക്ക് മീതെ
പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണവും
കൈവരുന്ന
ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്.
മറ്റൊരു മനുഷ്യന്റെ
ഏതൊരു പ്രതികരണത്തോടും
സ്വന്തം ആത്മാവിന്
പോറലേൽക്കാതെ
പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയുന്ന
ആ രാജകീയ
മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക്
മനസ്സിനെ
പാകപ്പെടുത്തുക
എന്നതാണ്
നിനക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്.

Popular Posts